pl de

OGÓLNE WARUNKI

 

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się następujące definicje:

gość  – osoba fizyczna spełniające swoje cele niekomercyjne bądź zawodowe, o ile te ostatnie nie mają związku z działalnością najmu nieruchomości bądź działalnością hotelarską.

formularz rezerwacji – wniosek o dokonanie rezerwacji pokoju przesłany przez Gościa za pośrednictwem Internetu bądź innych portali internetowych wypełniony przez Gościa na stronie domnadpotokiem.pl lub wypełniony w imieniu Gościa przez osobę przyjmującą telefonicznie zgłoszenie dokonania rezerwacji  przez Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“.

potwierdzenie rezerwacji – wirtualny dokument potwierdzający złożenie przez Gościa rezerwacji  za pośrednictwem Internetu. W niektórych przypadkach użytkownik może podać w nim swój numer swojej karty kredytowej w celu dokonania przedpłaty bądź rezerwacji gwarantowanej. Akceptacja potwierdzenia rezerwacji skutkuje zawarciem umowy przez Gościa z Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ reprezentowanym przez Łukasz Borsch ul. Wolności 19, 58-580 Szklarska Poręba.

rezerwacja przez Internet – rezerwacja pokoju przez wypełnienie formularza rezerwacji na stronie internetowej www.domnadpotokiem.pl.

usługa – umowa najmu pokoju bądź pokojów przez Gościa na podstawie otrzymanego przez Gościa potwierdzenia rezerwacji przesłanego przez Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“.

wiadomość elektroniczna – każdy komunikat w formie tekstowej, dźwiękowej bądź graficznej, przesłany za pośrednictwem publicznej sieci komunikacyjnej, umieszczony na serwerze sieciowym lub w urządzeniu dostępowym adresata.

strona internetowa – serwis internetowy Domu nad Potokiem „BORSZÓWKA“ dostępny pod adresem www.domnadpotokiem.pl.

 

OGÓLNE

1. Dokonywanie rezerwacji odbywa się za pośrednictwem strony www.domnadpotokiem.pl.

2. Dopuszczalne jest złożenie rezerwacji telefonicznej, przy czym Gość wyraża tym samym zgodę na wypełnienie formularza rezerwacji w jego imieniu na stronie www.domnadpotokiem.pl przez osobę przyjmującą rezerwację w Dom nad Potokiem „Borszówka“.

3. Rezerwację można dokonać również za pośrednictwem innych serwisów internetowych.

Dokonując rezerwacji Gość oświadcza, że otrzymał od Dom nad Potokiem „Borszówka“ wszelkie potrzebne mu informacje dotyczące wykonania usługi.

4. Wszystkie rezerwacje dokonane za pośrednictwem strony www.domnadpotokiem.pl lub serwisów internetowych są równoznaczne z zapoznaniem się i bezwarunkowym przyjęciem obowiązujących warunków ogólnych oraz warunków sprzedaży danej usługi.

5. Gość potwierdza przyjęcie warunków ogólnych oraz warunków sprzedaży danej usługi w momencie dokonywania rezerwacji za pomocą formularza rezerwacji; żadna rezerwacja nie jest możliwa bez przyjęcia tych warunków.

6. Gość ma możliwość zapisania własnej kopii niniejszych ogólnych warunków.

7. Gość oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych pozwalającą na przyjęcie niniejszych ogólnych warunków.

 

 

PRZEDMIOT UMOWY

1. Niniejsze ogólne warunki określają prawa i obowiązki stron w procesie zdalnej rezerwacji usług oferowanych przez Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ na stronie internetowej www.domnadpotokiem.pl

2. Określają one wszystkie czynności konieczne do dokonania rezerwacji i jej realizacji pomiędzy stronami umowy.

3. Gość oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował obowiązujące ogólne warunki oraz tryb i warunki sprzedaży wybranej oferty, cennik, które zostały udostępnione na stronie www.domnadpotokiem.pl .

 

ZAKRES ZASTOSOWANIA

1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich rezerwacji dokonywanych przez Internet.

 

CZAS TRWANIA

1. Niniejsze ogólne warunki stosuje się przez cały czas udostępnienia usługi przez Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ na stronie internetowej www.domnadpotokiem.pl.

2. Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ zastrzega sobie prawo do nieokreślonego czasowo zamknięcia strony www.domnadpotokiem.pl lub jej części służącej do dokonywania rezerwacji przez Internet. Zamknięcie może nastąpić bez uprzedzenia i nie przewiduje prawa do roszczeń.

3. Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ nie odpowiada za żadne szkody, które mogą wynikać z czasowego bądź całkowitego zamknięcia którejkolwiek części strony internetowej i związanych z nią usług, w tym rezerwacji przez Internet.

 

REZERWACJA

1. Usługi dostępne dla Gościa, użytkownik wybiera spośród proponowanych na stronie internetowej.

2. Gość oświadcza, że zapoznał się z charakterem, przeznaczeniem i sposobami rezerwacji usług dostępnych na stronie internetowej, oraz że zapoznał się z informacjami niezbędnymi i/lub uzupełniającymi w celu dokonania rezerwacji w sposób w pełni świadomy.

3. Jednorazowo za pośrednictwem strony internetowej Gość może zarezerwować maksymalnie pięć (5) pokoi.

4. Gość bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za adekwatność dokonanego przez siebie wyboru usług, w tym względzie całkowicie zwalniając Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

5. Umowę uważa się za zawartą przez Gościa w momencie zakończenia procesu rezerwacji, tj. po otrzymaniu przez Gościa potwierdzenia dokonania rezerwacji.

 

PROCES REZERWACJI

1. Gość dokonuje rezerwacji za pomocą wirtualnego formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej lub przez wniosek o rezerwację złożony za pośrednictwem usług mobilnych – telefon, e-mail, stronę facebook lub inne portale internetowe z którymi Dom nad Potokiem zawarł umowę pośrednictwa sprzedaży.

2. Rezerwację uważa się za dokonaną od momentu otrzymania przez Gościa potwierdzenia rezerwacji przesłanego drogą internetową prze Dom nad Potokiem “ BORSZÓWKA“.

3. Każdorazowo przed dokonaniem rezerwacji Gość jest zobowiązany do podania informacji wymaganych w formularzu rezerwacyjnym.

4. Dokonując rejestracji, Gość automatycznie poświadcza zgodność i prawdziwość podanych przez siebie danych.

5. Potwierdzenie dokonanej przez Gościa rezerwacji wysyłane jest pocztą elektroniczną.

 

RODZAJE REZERWACJI

1. Rozróżnia się rezerwację zwykłą i rezerwację gwarantowaną.

2. Rezerwacja ZWYKŁA nie wymaga dokonania przedpłaty.

3. Rezerwacja GWARANTOWANA wymaga dokonania wpłaty na konto lub blokady środków płatniczych na karcie kredytowej bądź płatniczej zgodnie z informacjami zawartymi w przesłanym e-mailu potwierdzającym rezerwację.

4. Dokonanie rezerwacji gwarantowanej wymaga wpłaty zadatku od Gościa na konto Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ w wysokości minimum 30 procent całej rezerwacji w terminie 7 dni od daty dokonania rezerwacji na podstawie e-maila potwierdzającego przyjęcie rezerwacji.

5. Dokonanie rezerwacji gwarantowanej w przypadku płatności kartą kredytową bądź płatniczą odbywa się poprzez założenie blokady środków na karcie w wysokości do 30% opłaty za pobyt przez Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“. Zwolnienie blokady nastąpi po dokonaniu opłaty przez Gościa kwoty zgodnej z warunkami usługi.

 

CENA

1. Cena związana z rezerwacją podana jest w cenniku na stronie internetowej oraz w potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji.

2. Cena jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT aktualnie obowiązujący przepisami podatkowymi oraz zawiera opłatę miejscową.

 

PŁATNOŚCI

1. Płatność może się odbyć gotówką, przelewem bądź w przypadku dokonywania rezerwacji kartą kredytową lub płatniczą.

2. W celu realizacji płatności karta kredytową bądź płatniczą Gość podaje dane bankowe tytułem gwarancji wykonywanej rezerwacji takie jak, numer karty, imię i nazwisko posiadacza, dane adresowe, datę ważności karty i kod.

3. W przypadku płatności kartą kredytową bądź płatniczą Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ założy blokadę środków na karcie w wysokości 30% opłaty za pobyt. Zwolnienie blokady nastąpi po dokonaniu opłaty przez Gościa kwoty zgodnej z warunkami usługi.

4. Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ wybrał POLCARD jako podmiot zabezpieczający płatności internetowe realizowane karta kredytową  bądź płatniczą. Ważność karty Gościa weryfikowana jest przez POLCARD. Odrzucenie karty może nastąpić z następujących powodów: zgłoszona kradzież karty, zablokowanie karty, wykorzystanie limitu, pomyłka przy wpisywaniu numeru. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych problemów Gość powinien skontaktować się ze swoim bankiem oraz Dom nad Potokiem “BORSZÓWKA” w celu ustalenia formy płatności i potwierdzenia rezerwacji.

 

 

ANULOWANIE REZERWACJI PRZEZ GOŚCIA

1. Gość ma prawo odstąpienia od rezerwacji lub przerwania pobytu w każdej chwili.  W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji przez Gościa:

– do 30 dni przed datą przyjazdu, nie obciążymy Gościa opłatą za anulowanie rezerwacji, a wszelkie wpłaty bądź blokady na karcie kredytowej bądź płatniczej dokonane na rzecz Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA: zostaną niezwłocznie zwrócone, a w przypadku karty kredytowej bądź płatniczej odblokowane,

– w terminie między 29 a 15 dniem przed datą przyjazdu, Gość zostanie obciążony sumą w wysokości 30 procent opłaty za cały pobyt,

– w terminie między 14 a 8 dniem przed datą przyjazdu, Gość zostanie obciążony sumą w wysokości 50 procent opłaty za cały pobyt,

– w okresie krótszym niż 7 dni przed datą przyjazdu  lub w przypadku niepojawienia się Gościa, obciążymy Gościa sumą w wysokości 100 procent opłaty za cały pobyt.

 

ANULOWANIE REZERWACJI PRZEZ DOM nad POTOKIEM „BORSZÓWKA“

1. Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ może dokonać anulowania rezerwacji zwykłej w każdym momencie jej obowiązywania.

2. Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ może dokonać anulowania rezerwacji gwarantowanej tylko na 30 dni przed przyjazdem Gościa lub w okresie krótszym niż 30dni jedynie w przypadku występowania siły wyższej uniemożliwiającej wywiązanie się z usługi.

 

POBYT w DOM NAD POTOKIEM „BORSZÓWKA“

1. Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ udostępnia pokój Gościom od godziny 14:00 w dniu rozpoczęcia pobytu określonego na formularzu rezerwacji.

2. O ile wcześniej nie uzgodniono inaczej, Gość jest zobowiązany opuścić pokój przed godziną 11:00 w dniu wygaśnięcia rezerwacji, w przeciwnym razie zostanie obciążony kwotą należną za kolejną dobę pobytu.

3. Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ zezwala na wnoszenie niektórych zwierząt pod warunkiem, że są one przenoszone w sposób nie stwarzający zagrożenia dla innych Gości we wszystkich ogólnodostępnych miejscach Domu nad Potokiem “BORSZÓWKA”. Ze względu na wymogi higieny nie wolno dopuścić do pozostawienia przez zwierzęta stałych nieczystości na terenie wewnątrz i zewnątrz Domu nad Potokiem „BORSZÓWKA“. Gość odpowiada za pobyt zwierzęcia w Domu nad Potokiem „BORSZÓWKA“ i gwarantuje przebywanie zwierzęcia w pokoju w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Gości. W przypadku zaistnienia przypadku uciążliwości zwierzęcia Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ może dokonać anulowania rezerwacji oraz obciążenia Gościa pełną odpłatnością za cały pobyt określony w formularzu rezerwacji.

4. Gość zgadza się korzystać z pokoju w sposób niebudzący zastrzeżeń. Wszelkie przejawy niestosowanych zachowań obligują Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ do anulowania rezerwacji równoznaczny w wypowiedzeniem usługi, a Gość zobowiązuje się niezwłocznie  opuścić Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ oraz dokona całkowitej opłaty za pobyt lub jeśli dokonał wcześniejszej opłaty nie zostanie ona zwrócona Gościowi.

5. W Domu nad Potokiem „BORSZÓWKA“ obowiązuje Regulamin wewnętrzny, przeznaczony dla Gości. Gość akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać tego regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania przez Gościa wybranych punktów Regulaminu wewnętrznego Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ może anulować rezerwację co jest równoznaczne z wypowiedzeniem usługi, a Gość zobowiązuje się niezwłocznie opuścić Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ oraz dokona całkowitej opłaty za pobyt lub jeśli dokonał wcześniejszej opłaty nie zostanie ona zwrócona Gościowi.

6. Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ udostępnia bezpłatnie sieć Wi-Fi, która umożliwia Gościom połączenie z Internetem. Gość zobowiązuje się nie wykorzystywać zasobów informatycznych udostępnianych przez Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ w żaden sposób w celu kopiowania, przedstawiania, udostępniania i rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi, tj. tekstów, obrazów, fotografii, utworów muzycznych, materiałów audiowizualnych, oprogramowania i gier, bez uzyskania zgody właściciela praw zgodnie z przepisami, jeśli zgoda ta jest wymagana.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Zdjęcia umieszczone na stronie internetowej są wyłącznie w celach informacyjnych. Mimo największych starań mających na celu możliwie najwierniejsze przedstawienie przez nie usług za pomocą publikowanych fotografii, rysunków i tekstów, istnieje możliwość zmian w stanie faktycznym, zwłaszcza z powodu ewentualnych zmian w umeblowaniu lub renowacji. Gość nie może dochodzić żadnych roszczeń z tego tytułu.

2. Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ nie odpowiada za niewykonanie lub złe wykonanie zobowiązań wynikających z rezerwacji z powodu działania siły wyższej, osób trzecich, swoich partnerów albo Gościa. Do przypadków takich można zaliczyć brak dostępu do Internetu, brak dostępu do strony internetowej, włamanie, działanie wirusa komputerowego lub brak autoryzacji przedpłaty ze strony banku Gościa.

3. Hiperłącza innych portali internetowych mogą odsyłać do stron innych niż www.domanadpotokiem.pl, który nie bierze odpowiedzialności za zawartość tych stron ani za usługi tam oferowane.

4. Wszelkie rezerwacje lub opłaty, które są niepełne, nieprawidłowe niezgodne z jakichkolwiek powodów zależnych/związnaych z Gościem spowodują anulowanie zlecenia na koszt Gościa, bez wyciągania konsekwencji cywilnoprawnych w stosunku do niego.

 

POŚWIADCZENIE

1. Podanie wymaganych danych bankowych oraz akceptacja niniejszych ogólnych warunków i formularza rezerwacji stanowią podpis elektroniczny, który strony uważają za ekwiwalent własnoręcznego podpisu oraz zawarcia umowy usługi.

2. Rejestry komputerowe w systemach informatycznych Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ będą starannie przechowywały informacje i będą uznawane za poświadczenie komunikacji, zamówień i płatności, jakie następowały między stronami.

 

SIŁA WYŻSZA

Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niemożliwość realizacji usługi spowodowaną wystąpieniem siły wyższej. Do sił wyższych należą wszelkie zdarzenia zwyczajowo zaliczane do tego typu kategorii, określone przez sądy i prawo polskie i prawo ubezpieczeniowe PZU SA.

 

INTEGRALNOŚĆ

1. Niniejsze ogólne warunki oraz formularz rezerwacji stanowią integralną całość zobowiązań obu stron.

2.  Żaden warunek ogólny ani szczególny zgłoszony przez Gościa nie może zostać włączony do niniejszych ogólnych warunków.

3. Dokumentami, z których wynika zobowiązanie umowne pomiędzy stronami, są wg hierarchii ważności: e-mail otrzymany od Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ z potwierdzeniem formularza rezerwacji i niniejsze ogólne warunki.

 

UZUPEŁNIENIE/MODYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW

1. Niniejsze ogólne warunki przez Internet mogą w dowolnej chwili zostać zmienione i/lub uzupełnione przez Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“. W takim przypadku Dom nad Potokiem „BORSZÓWKA“ udostępni nową wersję ogólnych warunków przez Internet. Po opublikowaniu w Internecie nowa wersja ogólnych warunków przez Internet automatycznie obejmuje wszystkich Gości.

 

Dziękujemy za zapoznanie się z dodatkowymi warunkami  związanymi z określoną ofertą, typem pokoju bądź typem świadczenia.